Popular Posts

Sunday, January 08, 2006

Atchóiriú eile: Mise is Mo Chuid Dánta


Mise agus mo chuid dántaIs dual dúinn uile caidreamh a dhéanamh lenár gcomhdhaoine.  Déantar an caidreamh seo i móran slite – go fisiciúil, go spioradálta agus ar leibhéal na mothúchán.   Ar ndóigh baintear úsáid nach beag as bua na cainte is an chomhrá sa chumarsaid chéanna.  Ní gá ach smaoineamh ar an méid sin glaonna agus teachtaireachtaí téacsa a dhéantar gach lá sa domhan ar an bhfón póca.  Is nádúrtha dúinn fosta litreacha nó ríomhphoist a sheoladh ó dhuine go chéile chomh maith.  Tá scríbhneoirí proifisiúnta ann dála an iriseora agus scríbhneoirí cruthaitheacha idir phrós agus fhilíocht mar úrscéalaithe, gearrscéalaithe agus filí.  Cad is filíocht ann?  Is deacair a rá go baileach ach is fíor a rá go mbaineann sí le h-ord agus le h-eagar na bhfocal nó mar a deir Coleridge, “an focal ceart san áit cheart.”   Chomh maith leis sin baineann an fhilíocht go mór le ceol, le rím agus le rithim na bhfocal.  Cen fáth go mbíonn daoine againn in ann sleachta fada de dhánta a thabhairt chun chuimhne.  Bhuel, ’sé mo bharúil go mbímid in ann seift seo na cuimhne a dhéanamh toisc go bhfuil ceol iontach draíochta ag gabháil le filíocht ar bith.  Tagann an ceol seo díreach ón anam agus leanann sí an scríbhneoir mar chompánach ar oilithreach na beatha.Chuala Seán Ó Ríordáin glaoch an dúchais agus thuig sé go rímhaith gurbh í an Ghaeilge – nó Gaolainn bhreá bhinn na Mumhan – an teanga ba nádúrtha dhó cumadh inti agus mar a deir sé féin thug sé a dhroim ar “shrathar shibhialtacht an Bhéarla.”  Duine eile de mhórfhilí na Gaeilge ná Máirtín Ó Díreáin a bhí mar imirceach ina thír féin agus níobh fhéidir leis a ghrá dá áit dhúchais, Inis Mór, a chur as a chloigeann agus chaith sé an chuid is mó dá chuid fhilíochta ag caoineadh na seanlaethanta agus an tseansaoil ar an oileán céanna.  Bhí grá nach beag aige dá mhuintir féin go h-áirithe na seanfhundúirí a  bhí ag iarraidh “ceart a bhaint de neart na ndúl.”  Sarfhile ab ea Ó Díreáin a bhain a cheart féin as neart na bhfocal – na focail a thug sé leis ón gcliabhán agus a thuig sé go raibh ceol nó draíocht iontach ag roinnt leo.  Beirt mhórfhile chomhaimseartha a tháinig faoi anáil chumhachtach na teanga Gaeilge ná Cathal Ó Searcaigh agus Nuala Ní Dhomhnaill, fear agus bean beagnach ar chomhaois atá ag scríobh agus ag cumadh as canúintí Dhún na nGall agus Chiarraí faoi seach.  Is cumasach go mór an bheirt acu mar fhilí agus tá siad i gcónaí ag saothrú go dian is go dúthrachtach i ngort na filíochta.  Is dual don bheirt acu an obair seo -  ní daoine daonna lena n-aidhmeanna curtha i gcrích iad muna mbíonn siad ag cumadh leo sa Ghaeilge.  Ní féidir linn dánta le ceachtar acu a léamh gan bheith corraithe ag neart na Gaeilge ó dhá thaobh éagsúla na hÉireann.  Braithimid go bhfuilimid i láthair thraidisiún beo beathach seanfhilí na hÉireann nuair a léimid dánta leo.  Arís agus arís eile titimid faoi dhraíocht agus faoi chumhacht na bhfocal a thiteann ar pháipéar óna bpeann.  Tuigimid go bhfuilimid i ríocht fhíorthábhachtach thobar na Gaeilge.  Braithimid mar dheisceabaill agus tumaimid isteach i sruth beo beathach ár dteanga dhúchais.Cad tá sna dánta seo?  Leis an fhírinne a rá faightear ceol mo chroí iontu, ceol ar féidir le h-aon éisteoir nó léitheoir a chloisteáil nuair a théann sé nó sí i ngleic leo.  Ar shlí amháin no eile is aistear spioradálta iad mo dhánta, aistear ar thóir na féiniúlachta, ar thóir ghaois de shórt éigin, ar thóir bhrí nó míniú taobh thiar den domhan seo ina mairimid.  Is aistear fionnachtaine é chomh maith dom mar faightear léargas eile ar an saol agus aithne níos fearr agus níos doimhne orm féin.  Uaireanta bíonn an t-eolas breise seo iontach cabhrúil agus uaireanta eile bíonn an fhírinne searbh.  Ach ar dhóigh amháin nó eile caithfidh an scríbhneoir cruthaitheach glacadh le focail mar a fhaigheann sé iad agus mar a thiteann siad óna pheann a fhad is atá sé macánta agus ionraic ann féin.  Is í an mhacántacht nó an t-ionracas an bua is luachmhaire in aon saothar cruthaitheach.Tá trí leibhéal de chaidreamh sna dánta seo – caidreamh liom féin, caidreamh le leannán agus caidreamh le Dia nó leis an bhfórsa pearsanta nó neamhphearsanta taobh thiar den domhan is den chruinne.  Nílim ró-chinnte faoi cad nó cé is Dia ann – uaireanta braithim go bhfuil fórsa pearsanta ann agus uaireanta eile braithim uaim an phearsantacht sin agus is aindiagaí mé ansin.  Fágaim ceist Dé oscailte ar fad – níl a fhios agam leis an fhírinne a rá an bhfuil sé nó sí ann ar chor ar bith agus i ndáiríre is amhlaidh gur cuma sa tsioc.  Ach tá caidreamh eile sna dánta seo chomh maith, caidreamh leis an domhan mór, leis an chruinne féin, leis an timpeallacht, leis an dúlra - na sléibhte, na gleannta, na clocha, na crainn, na plandaí, na h-aibhneacha, an fharraige mhór agus leis na h-ainmhithe agus le gach a bhogann mé, le gach a cuireann ag gáire nó ag gol mé.  Ceist eile a chíoraim arís agus arís nó fadhb na péine agus fadhb na fulaingte.  An féidir iad a shárú?  Ní féidir ach féadtar glacadh leo.  Is amhail le machnamh spioradálta dom dán a chruthú.  An dreac nó an cruth a bhíonn ar aon dán, cuimsíonn sé mothú áirithe ag am faoi leith, ar ocáid faoi leith, in áit faoi leith.  Is cuimhim liom bheith ag léamh faoi na scuainí fada bia a bhí sa Rúis díreach tar éis titim don chumannachas.  D’fhiafraigh seanbhean de stróinséar a bhí in aice leí cad ba ghairm dó agus arna cloisteáil di gurbh fhile é d’fhiafraigh sí de an mbéadh sé ar a chumas an ganntanas, an easpa bia agus braistintí na ndaoine a bhí sa scuaine sin a chruthú.  D’fhreagair an file go mbéadh cinnte.  Sin an saothar is dual don fhile, d’aon scríbhneoir cruthaitheach i ndáiríre.

Tá pictiúr breá de thúirne a ghlac mé ar mo bhriseadh leath-théarma ón scoil iniata agam leis an bpost seo!  Ceapaim go bhfuil gairm an fhile cosúil ar dhóigh amháin nó eile le céird an tsníomhadóra!!